Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky internetového obchodu

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na doméne www.forra-cokolada.sk je:

Obchodné meno: Mgr. Zuzana Forraiová
Sídlo: Dénešova 1144/55, Košice 04023, Slovenská republika
IČO: 50 003 186
DIČ: 1082059308
IČ DPH: SK1082059308
Bankové spojenie: č.u. SK1611110000001356083008
číslo živnostenského registra 820-79845, okresný úrad Košice

E-mail: forra@forra-cokolada.sk
Tel. číslo: ???

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI Košice

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1

tel. 055/6220 781

fax. 055/6224 547

e-mail: ke@soi.sk


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

www.ruzvke.sk

Ipeľská 1, 040 11 Košice

tel. 055/78 60 101

fax. 055/78 60 151

e-mail: sekretariat@ruzvke.sk

OBCHODNÉ PODMIENKY

Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v internetovom obchode www.forra-cokolada.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.

Predávajúcim je: Mgr. Zuzana Forraiová, Dénešová 1144/55, Košice 040 23. IČO 50 003 186, DIČ: 1082059308, IČDPH: SK1082059308. Tel. ????, e-mail: forra@forra-cokolada.sk. Zapísaný v živnostenskom registri číslo 820-79845, okresný úrad Košice

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je 1) Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, 2) Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice, Hlinkova 1/c, 040 01 Košice.

Internetový obchod : verejný internetový portál Poskytovateľa umiestnený na doméne www.forra-cokolada.sk zameranej na predaj čokoládových výrobkov.


Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v internetovom obchode. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Tovar na objednávku (tovar nedostupný na eshope, zaobstaraný na želanie zákazníka)

V prípade tovaru na objednávku má predávajúci právo požadovať zálohu 50% z ceny konečného tovaru. Záloha sa pri zrušení objednávky nevracia. Predávajúci je povinný objednať tovar po pripísaní platby (zálohy) na účet. Zvyšok sumy vyplatí kupujúci vopred predávajúcemu, ktorý následne odošle tovar na adresu kupujúceho.

Ceny tovaru

Všetky ceny produktov v internetovom obchode sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené aj v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.Platba za tovar

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi:

platba prevodom (platba vopred na základe vystavenej faktúry),
dobierkou, doplatok 1€ (platba pri prevzatí).
Súčasťou objednávky v internetovom obchode je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

Doručenie tovaru

Predávajúci ponúka nasledujúce možnosti doručenia tovaru:

Česká republika : kuríerskou službou DPD (zasielkovňa na adresu) 6,50€ ,
Slovenská republika : kuriérskou službou DHL: 4,50 € ,
rozvozom v Košiciach (každý štvrtok): 1,00€ .
Dodanie tovaru

Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní. Zvyčajná dodacia lehota je do 5 dní.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.


Storno objednávky
Zákazník môže stornovať objednávku do 24 hodín od potvrdenia objednávky e-mailom, na adrese forra@forra-cokolada.sk .

Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Pri neprevzatí tovaru (na základe objednávky) je zákazník povinný zodpovedne uhradiť náklady spojené s balením, odoslaním a vrátením tovaru (suma bude vyfakturovaná a faktúra zaslaná poštou na adresu kupujúceho), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Výška storno poplatkov môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.Reklamácie a náhradné plnenie

1. Predávajúci zodpovedá iba za preukázané vady dodaného Tovaru. Dodaný Tovar je vždy bez chýb v prípade, že svojimi vlastnosťami, obsahom a vyhotovením zodpovedá Objednávke.

2. Ak je Tovar dodaný s vadami, ktoré je možné považovať za porušenie zmluvy podstatným spôsobom, má Zákazník nárok na primeranú zľavu z Ceny alebo na nové dodanie Tovaru bez vád bezplatne, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3. Zákazník je povinný si Tovar pri preberaní prezrieť, či tovar nemá zjavné vady. Pri zistení vád je kupujúci povinný tieto ihneď Predávajúcemu oznámiť, tzn. chyby vyznačiť a popísať do dodacieho listu alebo faktúry a Tovar vrátiť späť vodičovi Predávajúceho, ktorý vrátenie reklamovaného tovaru a existenciu závad potvrdí svojim podpisom. Za zjavné chyby sa považuje:

a. Zjavné odchýlky od charakteristických všeobecných vlastností čerstvého a kvalitného tovaru.

b. Chýbajúce množstvo oproti deklarovanému množstvu na príslušnom doklade

c. Dodanie iného ako objednaného Tovaru

d. Mechanické poškodenie tovaru pri preprave.

4. Ostatné vady je Zákazník povinný reklamovať ihneď po ich zistení v záručnej dobe tovaru. Oznámenie vád Zákazník ohlási podaním správy o vadách obchodnému zástupcovi alebo Predávajúcemu písomne, telefonicky, mailom najneskôr do 7 dní od dodania Tovaru, pričom je pri reklamácii nutné uviesť:

a. Jednoznačnú identifikáciu Zákazníka (spravidla meno a bydlisko, resp. obchodné meno a sídlo v prípade právnickej osoby)

b. Druh reklamovaného Tovaru

c. Množstvo reklamovaného Tovaru

d. Dôvod reklamácie, dátum dodania reklamovaného Tovaru a číslo dodacieho listu (popr. faktúry).

5. Vybavovanie reklamácie:

a. Reklamovaný Tovar musí byť Zákazníkom riadne uskladnený podľa platných noriem, alebo podľa podmienok skladovania uvedených na obale Tovaru.

b. Na vybavenie reklamácie sa predávajúci vyjadrí kupujúcemu do 7 pracovných dní. O vykonanom reklamačnom konaní bude spísaný zápis s konštatovaním spôsobu vybavenia reklamácie.

c. V prípade oprávnenosti reklamácie má kupujúci nárok:

i. na odstúpenie od zmluvy v prípade, že dodanie náhradného Tovaru už nemá pre Zákazníka význam

ii. Zákazník a zástupca Predávajúceho sa môžu dohodnúť na inom spôsobe vybavenia reklamácie (napríklad primeraná zľava a pod.).

6. Pri vybavovaní reklamácie musia byť vystavené 2 kópie reklamačného listu. U Zákazníka zostáva jedna kópia, ďalšiu je potrebné odovzdať Predávajúcemu.

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený – napríklad potraviny, ktorých obal bol otvorený alebo narušený spotrebiteľom,
Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe.Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. Napríklad potraviny, ktoré boli rozbalené, nie je z hygienických dôvodov možné vrátiť v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodov.Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na forra@forra-cokolada.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

2. Zákazník berie na vedomie, že odosielanie akýchkoľvek údajov na Portál je dobrovoľné. Zákazník berie na vedomie, že na Portáli nie sú zhromažďované žiadne údaje osobnej povahy, tak ako sú definované v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a preto za ich prípadné uverejnenie na Portáli v častiach dostupných verejnosti nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť.

3. Odlišné dohody zmluvných strán v konkrétnej zmluve, prípadne Objednávke, majú vždy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

4. Zákazník vyhlasuje, že sa primeraným spôsobom oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.