Vyhraj s Forra čokoládou na Facebooku !

trvanie súťaže 10.3.2020 - 15.3.2020
súťaž aktívna.

Podmienky súťaže #forrasutaz - Vyhraj čokoládu pre seba a svojho kamaráta,príbuzného,...  1+1 tabuľkové čokolády !

(v ďalšom len „súťaž“ )

Prevádzkovateľ súťaže:

Forra čokoláda

so sídlom: Dénešova 55, Košice
IČO: 50 003 186

Termín konania hlavnej súťaže:

10.3.2020 - 15.3.2020

Definícia súťaže:

Táto súťaž je propagačná súťaž vyhlásená prevádzkovateľom súťaže pre fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže. Poskytovateľom výhry je prevádzkovateľ súťaže.

Účastníci súťaže:

Fyzické osoby (občania) s instagramovým účtom Určujúcim identifikačným znakom účastníka súťaže je meno, prezývka na facebooku.

Pravidlá súťaže:

Účastník súťaže je zaradený do zlosovania o jednu z troch cien v súťaži . Výhra= 2 čokolády Forra, ak . Účastník je zaradený do zlosovania o 1 z 3 cien ak označil v komentári ďalšiu osobu a priradil k nej jednu z Forra čokolád-

Losovanie výhercov sa uskutoční online na instagramovom účte Forra chocolate. Losovanie sa vykoná prostredníctvom náhodného výberu spomedzi účastníkov, ktorí splnili všetky podmienky účasti v súťaži; podľa spôsobu stanoveného týmito Pravidlami.

Podmienkou zaradenia do hlavnej aj týždenných súťaží je zároveň súhlas účastníka súťaže s týmito Podmienkami súťaže.

Miesto súťaže:

stránky sociálnych sietí prevádzkovateľa súťaže.

Výluky zo súťaže:

Zo súťaže budú vylúčené (resp. do nej nebudú zaradené) aj osoby, ktoré preukázateľne požiadali spoločnosť Forra čokoláda. o vylúčenie, resp. nezaradenie do súťaže. 

Výhrami v súťaži sú:

výhra: 1. 2x Forra čokoada podľa vlastného výberu

2.  2x Forra čokoada podľa vlastného výberu

3. 2x Forra čokoada podľa vlastného výberu

Zlosovanie prebehne:

Hlavná súťaž: 16.3.2020

V rámci zlosovania bude náhodným výberom vyžrebovaní 1 výherca, ktorý získa hlavnú cenu. Výhercovia budú kontaktovaní na nimi uvedený Facebookový účet, najneskôr do 10 dní odo dňa záverečného losovania. Pokiaľ sa nepodarí skontaktovať s výhercom do 21 dní od žrebovania, výhra sa neudeľuje.

Cena bude odovzdaná len tomu účastníkovi súťaže, ktorý splní všetky podmienky a pravidlá súťaže v zmysle týchto pravidiel súťaže, nebude zo súťaže vylúčený a bude vyžrebovaný prevádzkovateľom súťaže. Výhercovia budú kontaktovaní a oboznámení o spôsobe, mieste a čase odovzdania výhry emailom. Okrem výhry nemá výherca nárok na náhradu ďalších nákladov.

Daň z príjmu:

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa prípadne môžu vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Prevádzkovateľ súťaže neberie na seba žiadnu zodpovednosť za uhradenie dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. V prípade, ak sa v priebehu alebo aj po skončení súťaže zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade podozrenia z porušenia pravidiel súťaže má spoločnosť Netfinancie, s.r.o. právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže.

Ochrana osobných údajov:

Každý účastník udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas s tým, aby prevádzkovateľ súťaže v rámci oznámenia výhry v tejto súťaži zverejnil v tlači a na internetových stránkach prevádzkovateľa súťaže meno a priezvisko a bydlisko – obec výhercu v súťaži. Každý účastník v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov v platnom znení zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas k bezodplatnému spracovaniu jeho osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa súťaže v súvislosti s touto propagačnou súťažou. Každý účastník svojou účasťou v súťaži zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súťaže na dobu neurčitú súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely súťaže a pre marketingové účely – zasielanie ponúk a informácií o produktoch a činnosti prevádzkovateľa súťaže. Súhlas s použitím osobných údajov pre marketingové účely je možné kedykoľvek po skončení súťaže zrušiť na forra@forra-cokolada.sk

Všeobecné ustanovenia:

Forra čokoláda. si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže počas jej priebehu, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť.

Tieto pravidlá propagačnej súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania prevádzkovateľom propagačnej súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia propagačnej súťaže.

Účastníci propagačnej súťaže svojou účasťou v tejto propagačnej súťaži vyjadrujú súhlas s týmito pravidlami propagačnej súťaže.

Účastníci propagačnej súťaže svojou účasťou v tejto propagačnej súťaži berú na vedomie, že na výhru nie je právny nárok.

V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa propagačnej súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel propagačnej súťaže.


V Košiciach, dňa 10.3.2020


Mgr. Zuzana  Forraiová